อาเซียน : เรียนรู้ประเทศเวียดนาม

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง : เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอาวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก

 

Continue reading

Advertisements

อาเซียน : แนะนำประเทศไทย(Kingdom of Thailand)

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใตติดอาวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพมา และทิศเหนือติดกับประเทศพมาและประเทศลาว โดยมีแมน้ำโขงกั้นเปนบางชวง

 

Continue reading

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศสิงคโปร์

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง : เปนนครรัฐ ที่ตั้งอยูบนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ที่ละติจูด 1°17’35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก  ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย  อยูทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย  และอยูทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย

 

Continue reading

เวียดนาม (Vietnam)

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง : เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอาวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต ทางทิศตะวันออก

 

Continue reading

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศฟิลิปปินส์

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines)

ที่ตั้ง : เปนประเทศหมูเกาะที่ประกอบดวยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ  ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก  หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ 100 กม.  และมีลักษณะพิเศษ คือ เปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดในโลก

 

Continue reading

ประเทศไทย (Thailand)

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

ที่ตั้ง : ตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใตติดอาวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพมา และทิศเหนือติดกับประเทศพมาและประเทศลาว โดยมีแมน้ำโขงกั้นเปนบางชวง

 

Continue reading

อาเซียน : เรียนรู้ประเทศพม่า

ชื่อทางการ : สหภาพพมา (Union of Myanmar)

ที่ตั้ง : ตั้งอยูที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ  ภูมิประเทศตั้งอยูตามแนวอาวเบงกอลและทะเลอันดามันทำใหมีชายฝงทะเลยาวถึง 2,000 ไมล

 

Continue reading